Copyright

Copyright © 2016 Eli Lilly Benelux N.V. Alle rechten voorbehouden.

Niets op deze website en het daarin vervatte materiaal zal worden geïnterpreteerd als het toekennen van eender welke overdracht, afstand of toestemming tot gebruik van de website, het daarin vervatte materiaal en de intellectuele en commerciële eigendomsrechten, waaronder octrooi-, merken- en auteursrechten, van Eli Lilly Benelux N.V. ("Lilly") of een derde.

Niets in deze website en het daarin vervatte materiaal, noch enig intellectueel of commercieel eigendomsrecht van Lilly mag op generlei wijze door een bezoeker van de website of een derde worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lilly daartoe, of krachtens een dwingende bepaling van de Belgische Auteurswet.

Indien een bezoeker van de website, al dan niet op verzoek van Lilly, Lilly materiaal bezorgt, zoals vragen, commentaren, suggesties of enig ander materiaal betreffende de website, het daarin vervatte materiaal en/of de inhoud van een bijzonder daarin opgenomen document, zal dergelijk materiaal van de bezoeker worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zal Lilly geen enkele verplichting hebben met betrekking tot dergelijk materiaal en vrij zijn om dit materiaal op om het even welke wijze te gebruiken (bekend maken, reproduceren, meedelen aan het publiek, enz.) zonder enige beperking in tijd en ruimte en zonder enige vergoeding. Lilly zal ook vrij zijn eender welke ideeën, concepten, know-how of technieken omvat in dat materiaal van de bezoeker van de website te gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijk materiaal omvatten of erop gebaseerd zijn.