Aansprakelijkheid

AANSPRAKELIJKHEID
DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

S.A. ELI LILLY BENELUX N.V. Rue du Marquis 1/4B Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM. Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

CREDITS
Deze site werd ontworpen door S.A. ELI LILLY BENELUX N.V. Rue du Marquis 1/4B Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

HOSTING
Deze site wordt gehost onder de verantwoordelijkheid van S.A. ELI LILLY BENELUX N.V. Rue du Marquis 1/4B Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

GEBRUIKSVOOWAARDEN
Door in te loggen op de website www.lilly.be verklaart de internetgebruiker onderhavige gebruiks-voorwaarden zonder voorbehoud te zullen naleven.

De inhoud van de site Lilly.be is bedoeld om het grote publiek op de hoogte te stellen van de actualiteit in verband met Lilly in België en met zijn onderzoeksgebieden.

De informatie die op deze site wordt gegeven, is in geen geval bedoeld ter vervanging van de relatie tussen arts en patiënt. Alle medische inlichtingen worden herzien en goedgekeurd door de Medische dienst en door de dienst van Regulatory Affairs van Lilly alvorens ze op de site worden gepubliceerd. De inhoud die op de website van Lilly wordt geplaatst, betreft uitsluitend originele teksten die exclusief voor Lilly werden opgesteld en niet eerder werden uitgegeven. Alle medische informatie die op deze site wordt gepubliceerd, vermeldt de bibliografische lijst met vermelding van de bronnen die werden geraadpleegd. De datum waarop de inhoud werd bijgewerkt wordt bij elke publicatie vermeld.

Alle gegevens die worden gepubliceerd aangaande het voordeel of de werking van een specifieke medische behandeling, van een commercieel product of van een service is gebaseerd op het resultaat van wetenschappelijke studies en/of gepubliceerde artikels. Elke stelling betreffende het voordeel of de werking van een bepaalde behandeling, van een product of van een commerciële dienst, is onderbouwd met degelijk bewijsmateriaal zoals hoger wordt vermeld. 

Het gebruik van deze site is ook onderworpen aan het Privacycharter. 

Deze site is voorbehouden voor gebruik door personen ouder dan 18 jaar.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deze site en zijn inhoud worden verstrekt "as is". ELI LILLY BENELUX (met inbegrip van ELI LILLY & Company, samen genoemd "ELI LILLY BENELUX"), haar licentiehouders en leveranciers, wijzen, voor zover toegestaan door de wet, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. Zo geven ELI LILLY BENELUX, haar licentiehouders en haar leveranciers geen garanties of doen ze geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid, de volledigheid, de relevantie, de toepasbaarheid of de tijdigheid van de inhoud, software, tekst, afbeeldingen, tools, links, of mededelingen verstrekt op of via het gebruik van de website van ELI LILLY BENELUX, of op gelijk welke andere site die "gelinkt" is met deze site. ELI LILLY BENELUX garandeert niet dat de site ononderbroken beschikbaar zal zijn, noch dat hij vrij zal zijn van fouten, van virussen of van andere schadelijke componenten.

Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wet kunnen ELI LILLY BENELUX, haar licentiehouders, haar leveranciers of andere op de website vermelde derde partijen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder, incidentele en gevolgschade, persoonlijk letsel / dood door schuld, winstderving of schade als gevolg van verlies van gegevens of bedrijfsonderbreking; deze opsomming is geenszins beperkend) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website of de inhoud of enige functionele tekortkoming, fout, weglating, onderbreking, vertraging in verrichting of transmissie, computervirus, storingen in lijnen, verlies van gegevens of onmogelijkheid tot gebruik, met betrekking tot de site of een website die door derden geëxploiteerd wordt, zij het krachtens een garantie, een contract, burgerlijk recht of enige andere juridische theorie, en ongeacht of ELI LILLY BENELUX al dan niet in kennis gesteld wordt van het mogelijke optreden van zulke schade. Indien u niet tevreden bent over ELI LILLY BENELUX, over een van onze diensten of over deze gebruiksvoorwaarden, dan hebt u geen andere oplossing dan de site niet langer te gebruiken.

De site biedt eveneens hulpmiddelen voor haar bezoekers en bevat links naar andere websites. Gezien wij echter geen controle kunnen uitoefenen over de inhoud van die andere websites, die trouwens ook constant evolueren, nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid betreffende hun inhoud, praktijken of normen . ELI LILLY BENELUX staat geenszins borg voor de inhoud van gelijk welke site van derden. ELI LILLY BENELUX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites, noch voor de overige sites die op die sites worden vermeld noch voor de publiciteit die door derden wordt aangeboden.