Aansprakelijkheid

AANSPRAKELIJKHEID
DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM. Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

CREDITS 
Deze site werd ontworpen door S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM

HOSTING 
Deze site wordt gehost onder de verantwoordelijkheid van S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM

GEBRUIKSVOOWAARDEN
Door in te loggen op de website www.lilly.be verklaart de internetgebruiker onderhavige gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te zullen naleven.

De inhoud van de site Lilly.be is bedoeld om het grote publiek op de hoogte te stellen van de actualiteit in verband met Lilly in België en met haar onderzoeksgebieden.
De informatie die op deze site wordt gegeven is in geen geval bedoeld ter vervanging van de relatie tussen arts en patiënt. Alle medische inlichtingen worden herzien en goedgekeurd door de Medische dienst en door de dienst van Regulatory Affairs van Lilly alvorens ze op de site worden gepubliceerd. . De inhoud die op de website van Lilly wordt geplaatst betreft uitsluitend originele teksten die exclusief voor Lilly werden opgesteld en niet eerder werden uitgegeven. Alle medische informatie die op deze site wordt gepubliceerd vermeldt de bibliografische lijst met vermelding van de bronnen die werden geraadpleegd. De datum waarop de inhoud werd bijgewerkt wordt bij elke publicatie vermeld.
Alle gegevens die worden gepubliceerd aangaande het voordeel of de werking van een specifieke medische behandeling, van een commercieel product of van een service is gebaseerd op het resultaat van wetenschappelijke studies en/of gepubliceerde artikels. Elke stelling betreffende het voordeel of de werking van een bepaalde behandeling, van een product of van een commerciële dienst, is onderbouwd met degelijk bewijsmateriaal zoals hoger wordt vermeld.

Het gebruik van deze site is ook onderworpen aan het Privacycharter.

Deze site is voorbehouden voor gebruik door personen ouder dan 18 jaar.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DEZE SITE EN ZIJN INHOUD WORDEN VERSTREKT "AS IS". ELI LILLY BENELUX (MET INBEGRIP VAN ELI LILLY AND COMPANY, SAMEN GENOEMD “ELI LILLY BENELUX”), HAAR LICENTIEHOUDERS EN HAAR LEVERANCIERS, WIJZEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZO GEVEN ELI LILLY BENELUX, HAAR LICENTIEHOUDERS EN HAAR LEVERANCIERS GEEN GARANTIES OF DOEN ZE GEEN UITSPRAKEN OVER DE NAUWKEURIGHEID, DE BETROUWBAARHEID, DE VOLLEDIGHEID, DE RELEVANTIE, DE TOEPASBAARHEID OF DE TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN, TOOLS, LINKS, OF MEDEDELINGEN VERSTREKT OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN ELI LILLY BENELUX, OF OP GELIJK WELKE ANDERE SITE DIE "GELINKT" IS MET DEZE SITE. ELI LILLY BENELUX GARANDEERT NIET DAT DE SITE, ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR ZAL ZIJN NOCH DAT HIJ VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, VAN VIRUSSEN OF VAN ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WET KUNNEN ELI LILLY BENELUX, HAAR LICENTIEHOUDERS, HAAR LEVERANCIERS OF ANDERE OP DE WEBSITE VERMELDE DERDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR SCHADE (WAARONDER, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE, PERSOONLIJK LETSEL / DOOD DOOR SCHULD, WINSTDERVING OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING; DEZE OPSOMMING IS GEENSZINS BEPERKEND) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD OF ENIGE FUNCTIONELE TEKORTKOMING, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, VERTRAGING IN VERRICHTING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS, STORINGEN IN LIJNEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, MET BETREKKING TOT DE SITE OF EEN WEBSITE DIE DOOR DERDEN GEËXPLOITEERD WORDT, ZIJ HET KRACHTENS EEN GARANTIE, EEN CONTRACT, BURGERLIJK RECHT OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF ELI LILLY BENELUX AL DAN NIET IN KENNIS GESTELD WORDT VAN HET MOGELIJKE OPTREDEN VAN ZULKE SCHADE. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ELI LILLY BENELUX, OVER EEN VAN ONZE DIENSTEN OF OVER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN HEBT U GEEN ANDERE OPLOSSING DAN DE SITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN.

De site biedt eveneens hulpmiddelen voor haar bezoekers en bevat links naar andere websites. Gezien wij echter geen controle kunnen uitoefenen over de inhoud van die andere websites, die trouwens ook constant evolueren, nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid betreffende hun inhoud, praktijken of normen . Eli Lilly Benelux staat geenszins borg voor de inhoud van gelijk welke site van derden. Eli Lilly Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites, noch voor de overige sites die op die sites worden vermeld noch voor de publiciteit die door derden wordt gemaakt en geeft geen enkele garantie betreffende hun inhoud of waarheidsgehalte. Indien u die sites gebruikt, dan is dat op eigen risico en dan moet u de gebruiksvoorwaarden en modaliteiten van die sites in acht nemen.

COPYRIGHT – INTELLECTUELE EIGENDOM
Alles wat u leest of ziet op de site is auteursrechtelijk of op een andere wijze beschermd en eigendom van Eli Lilly Benelux of van een derde partij die aan Eli Lilly Benelux het recht tot exploitatie heeft toegekend.. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, mag niets dat u op de site leest of ziet worden gekopieerd noch worden gebruikt, behalve indien dat voorzien is in onderhavige Gebruiksvoorwaarden of indien u hiervoor schriftelijke toelating hebt gekregen van Eli Lilly Benelux.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geven wij u de toestemming om afzonderlijke pagina’s van de site af te drukken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik met het doel de diensten en producten van Eli Lilly Benelux te leren kennen, of voor uw eigen niet-commercieel gebruik op het vlak van gezondheid.
Indien u professional bent uit de sector mag u individuele pagina’s afdrukken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en mag u informatie hieromtrent met anderen delen. Er wordt u geen enkele andere toestemming verleend om dit materiaal af te drukken, te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, te verzenden, te uploaden, te downloaden, op te slaan, in het openbaar weer te geven, te veranderen, te wijzigen of er werken samen te stellen die hieruit afgeleid zijn. Deze toestemming is geen eigendomsoverdracht en geeft u geenszins het recht:

• om gebruik te maken van deze elementen voor commerciële doeleinden of deze openbaar te verspreiden (al dan niet voor commerciële doeleinden)
• om vermeldingen in verband met auteursrechten,met handelsmerken of andere eigendomsrechtelijke vermeldingen van de materialen te verwijderen
• om de informatie aan anderen over te dragen of op een andere server “weer te geven”

Wij kunnen in geen geval garanderen noch verklaren dat, indien u enige informatie van de site gebruikt, dit geen schending gaat betekenen van de rechten van derde partijen.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle logo's, namen, ontwerpen en merken die op de site vermeld staan handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van Eli Lilly Benelux of onder licentie worden gebruikt door Eli Lilly Benelux. Het gebruik of misbruik van één van deze merken of andere informatie is strikt verboden. Niets in deze overeenkomst kan geïnterpreteerd worden als zou het door implicatie, uitsluiting of op enige andere wijze een licentie of recht verlenen krachtens enig octrooi of handelsmerk van Eli Lilly Benelux of van een derde partij. Behalve datgene wat hierboven uitdrukkelijk is aangegeven mag niets in deze overeenkomst opgevat worden als zou het enige licentie of recht verlenen krachtens een auteursrecht van Eli Lilly Benelux.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de site, geldt dat wanneer u ons informatie verstrekt, waaronder eventuele commentaren, opmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, grafieken, concepten of andere informatie, u deze informatie en alle rechten die erop betrekking hebben, gratis aan Eli Lilly Benelux geeft.Dergelijke informatie zal als niet-vertrouwelijk beschouwd worden en Eli Lilly Benelux zal geen verplichting, van welke aard ook, hebben met betrekking tot deze informatie en zal de informatie vrij mogen reproduceren, gebruiken, openbaar maken en vrij verspreiden zonder uw toestemming en zonder enige vergoeding voor u noch voor iemand anders. Eli Lilly Benelux zal daarbij vrij zijn om alle knowhow en alle technieken die in deze informatie zijn omvat te gebruiken voor eender welk doel, met inbegrip maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten op basis van deze informatie. Dit geldt ongeacht de wijze waarop u ons dergelijke informatie verstrekt, zij het per e-mail, via een formulier op de site, op een bulletin board, of op enige andere wijze. Eli Lilly Benelux kan bij gelegenheid de elementen die door u op de site zijn geplaatst controleren, nakijken en, naar eigen goeddunken, berichten die u op de site plaatst wijzigen of verwijderen.

GEBRUIK VAN DE SITE / VEILIGHEID
U stemt ermee in geen gegevens te verstrekken of te verzenden waarvan de inhoud onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of godslasterend is of die op een andere manier in strijd zou kunnen zijn met de wet, met de regelgevingen of de voorschriften. U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u op de site plaatst. Verder stemt u er mee in geen materiaal dat de normale werking van de site verstoort, te uploaden, e-mailen, posten of te verzenden, of op enige andere wijze via de site te verspreiden of te publiceren; zo mag u bijvoorbeeld geen materiaal posten of op andere wijze verzenden dat geen verband houdt met het onderwerp in kwestie of het voor andere gebruikers onmogelijk maakt de site te gebruiken. Het is mogelijk dat u bij het gebruik van de site bepaalde beperkte informatie over u en uw gebruik van de website doorgeeft aan Eli Lilly Benelux en/of dat Eli Lilly Benelux dergelijke informatie verzamelt. We zijn vrij om dergelijke informatie te gebruiken voor elk doel dat wij passend achten, inclusief voor marketingdoeleinden.

Om volledige toegang te krijgen tot de site kan u worden gevraagd om een registratieformulier in te vullen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en voor uw paswoord u bent ook verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle activiteiten in verband met uw account en met uw paswoord; het gebruik hiervan wordt verondersteld door u te gebeuren. U moet erop toezien dat alle gebruik van uw account volledig in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden. Het is verboden uw account aan een andere persoon of aan een andere entiteit over te dragen.

Bij gebruik van de site wordt informatie overgemaakt door media die buiten de controle en de rechtsbevoegdheid van Eli Lilly Benelux of van zijn leveranciers vallen. Bijgevolg is Eli Lilly Benelux geenszins aansprakelijk voor gevallen van vertraging, storing, onderbreking of beschadiging van gegevens of andere informatie die in het kader van het gebruik van deze site worden verzonden.

TERRITORIALITEIT
Eli Lilly Benelux is in België gevestigd. Deze site is uitsluitend bestemd voor gebruik door inwoners van België. Eli Lilly Benelux garandeert niet dat de inhoud van de site aangepast of beschikbaar is voor gebruik buiten dit land. Het is mogelijk dat de toegang tot de inhoud van de site voor sommige personen of in sommige landen” buiten het land van de uitgever van de site of buiten de Europese Unie voor de .eu” onwettelijk is. Als u deze site raadpleegt van buiten de EU dan doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wetten in uw rechtsgebied.

GESCHILLEN EN TOEPASBAAR RECHT
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Indien één van de bepalingen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft de nietigheid van deze bepaling geen invloed op de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat in geval van geschil met Eli Lilly Benelux of betreffende uw gebruik van de site uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken valt.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Eli Lilly Benelux kan onderhavige Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen. Eli Lilly Benelux kan, op elk ogenblik, onderhavige overeenkomst beëindigen, uw toegang tot geheel of een gedeelte van de site afsluiten of de toegang door de gebruiker tot heel of een gedeelte van de site opschorten zonder u daarvan in kennis te stellen, indien de vennootschap, naar eigen beoordeling, van mening is dat u enige bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden of zou kunnen schenden, of zo zij dat wenselijk acht. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door alle informatie die u van de site hebt ontvangen te vernietigen en de site niet langer te gebruiken.
Tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald, met name onder de « Wettelijke bepalingen » van de site, vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Eli Lilly Benelux met betrekking tot het gebruik van deze site en van haar inhoud. Uw gebruik van deze site is ook onderworpen aan het Privacycharter.

UITSCHRIJVEN
De internetgebruiker die zijn internetadres heeft doorgegeven kan zich op elk ogenblik ook uitschrijven. Hiervoor volstaat het een aanvraag tot uitschrijven in te dienen via het e-mail adres: belgium_bemail-dataprivacy@lilly.com (voornamelijk voor de internetgebruikers die ingeschreven zijn in de zones voor de pers en voor leveranciers)
De inloggegevens worden onder rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve vorm verwerkt voor het algemene statistieken betreffende de bezoekers van de site.

GEGEVENS BETREFFENDE LILLY
S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM ; Copyright © 2013 Eli Lilly and Company Alle rechten voorbehouden.